koncepcje » reformy

Propozycja reformy ustrojowej dla Polski

0 Comments

Polska w ostatniej dekadzie XX wieku z pozycji lidera przemian gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej spadła do pozycji lame duck, niedorajdy, wraz z Rumunią i Bułgarią zagrzewając ostatnie miejsca w rankingu PKB per capita krajów UE.

 

Member states GDP 2011
millions of
euro
Population
in millions
GDP (PPP)
per capita 2011
euro
GDP (Nominal)
per capita 2011
euro
GDP (PPP)
per capita 2011
EU27 = 100
Eurozone
yes/no
 Bulgaria 38,483 7.6 11,300 4,800(2010) 45% no
 Romania 136,480 21.5 12,300 5,800(2010) 49% no
 Latvia 20,050 2.2 14,600 9,800 58% no
 Lithuania 30,705 3.2 15,500 9,500 62% no
 Poland 370,013 38.2 16,300 9,300(2010) 65% no
 Hungary 100,778 10.0 16,500 10,100 66% no
 Estonia 15,973 1.3 16,800 11,900 67% yes
 Slovakia 69,058 5.4 18,400 12,700 73% yes
 Portugal 171,016 10.6 19,400 16,000 77% yes
 Czech Republic 154,913 10.5 20,000 14,700 80% no
 Greece 215,088(p) 11.3 20,700(p) 19,000 82% yes
 Slovenia 35,639 2.0 21,000 17,400 84% yes
 Malta 6,393 0.4 21,100 15,300 83% yes
 Cyprus 17,761 0.8 23,000 20,600 92% yes
 Spain 1,073,383 46.0 24,900 23,100 99% yes
 European Union 12,629,458 501 25,100 25,100 100.0%
 Italy 1,580,220 61.5 25,300 26,000 101% yes
 France 2,190,000 63.3 27,000 30,600 107% yes
 United Kingdom 1,737,089 62.6 27,300 27,700 108% no
 Finland 191,571 5.3 28,900 35,200 116% yes
 Belgium 368,304 10.8 29,800 33,700 118% yes
 Germany 2,770,800 81.4 30,100 31,700 120% yes
 Denmark 239,776 5.5 31,400 43,000 125% no
 Sweden 387,059 9.3 31,700 41,000 126% no
 Ireland 156,438 4.4 31,900 34,900(2010) 127% yes
 Austria 301,308 8.4 32,200 35,700 129% yes
 Netherlands 602,105 16.6 32,900 36,100 131% yes
 Luxembourg 42,822 0.5 68,900 82,700 274% yes

wg wikipedia,d ostęp 23.09.2012

Po kryzysie pozycja Polski uległa poprawie, lecz nadal rankingi konkurencyjności gospodarek i łatwości prowadzenia biznesu lokują nas w grupie brzydkich kacząt. Sądzimy że pierwszym krokiem w kierunku zmian jest reforma ustrojowa kraju.

Decentralizacja
Jedną z przyczyn zastoju Polski jest paraliż decyzyjny, do którego ludność kraju przywykła, ale który budzi zdziwienie u obserwatorów z innych krajów. W Polsce większość istotnych decyzji jest podejmowana na szczeblu centralnym. Szczebel regionalny niemalże nie funkcjonuje jako ośrodek decyzyjny, lub pozostawiono mu obszary nie odgrywające większej roli.

Efekt paraliżu decyzyjnego to na przykład okres 3-4 lat, jaki upłynął w procesie uchwalenia ustawy przekazującej mienie wojskowych portów lotniczych samorządom chcącym wykorzystywać je w ruchu cywilnym. To setki innych aktów decyzyjnych które „utknęły w rurze” albo latami czekają na ich procedowanie. To niska jakość debaty nad aktami prawnymi- rocznie uchwala się powyżej 200 ustaw.
To oddalenie stanowienia prawa od miejsc zamieszkania osób które prawo to dotyczy.

To pogłębienie marginalizacji mniejszych regionów kosztem dużych, które w systemie większościowym są w stanie przegłosować reprezentację mniejszych regionów. Duże regiony są w stanie eksploatować finansowo regiony słabiej zaludnione, pogłębiając ich marginalizację. Elementy tej polityki wyraźnie obserwujemy np. w podziale środków na inwestycje infrastrukturalne w Polsce.

Decentralizacja to proces dyspersji, rozproszenia podejmowania decyzji, tak by te były podejmowane geograficznie bliżej lokalizacji ludności której te decyzje dotyczą. Oznacza delegację prawa do podejmowania decyzji na niższe poziomy hierarchii. Zmienia się kierunek przepływu innowacji- idą one z dołów struktury ku górze, miast odwrotnie, jak w strukturach scentralizowanych. Powstaje mający własną inercję system ‘checks and balances’- kontroli i równowagi, czyniący politykę jeszcze bardziej przejrzystą i jawną.

Federalizm fiskalny

Rdzeniem decentralizacji jest decentralizacja odpowiedzialności za sferę finansów. Federalizm fiskalny wg podręcznikowej definicji polega na przekazywaniu kompetencji w zakresie polityki fiskalnej od rządu centralnego do obieralnych organów niższych poziomów. Podaje się że decentralizacja ma na celu wzrost efektywności w alokacji zasobów, dzięki umożliwieniu podmiotom lokalnym podejmowania decyzji w obszarach, o których dysponują większą ilością wiedzy na temat lokalnych problemów i potrzeb niż poziom rządowy.

Federalizm fiskalny opiera się na dwóch typach transferów finansów z poziomu centralnego- jest to transfer obwarowany warunkami rządu centralnego (np. transfer środków w ramach kanadyjskiego programu zdrowotnego Canada Health Transfer). Drugim typem jest transfer bezwarunkowy. Jest to na przykład określona ilość punktów procentowych od wpływów z określonych podatków, bez instrukcji na temat ich wydawania.

Federalizm fiskalny jest szeroko stosowany także w krajach nie będących formalnie krajami federalnymi (w Europie są nimi m.in. Szwajcaria, Niemcy, Austria, Hiszpania, Belgia, Wielka Brytania). Patrząc na mapę polityczną świata, połowa jego powierzchni to kraje federalne.

Propozycje
Samorządy wojewódzkie otrzymają (wzorem Niemiec czy Szwajcarii):

1.Władzę fiskalną, prawo do posiadania własnego skarbu i określania własnych podatków. Prawo do kształtowania własnej polityki fiskalnej i uchwalania podatków na swoim terytorium. Będą jedynie odprowadzały składkę na rząd centralny oraz na biedniejsze regiony (tzw. janosikowe).
2.Władzę nad policją w regionach. Policja zostanie rozdzielona między regiony, wyłoniona zostanie także policja narodowa, rodzaj odpowiednika policji federalnej w innych krajach.
3. Władzę nad szkolnictwem, od podstawowego po wyższe. Będą miały prawo uchwalania programów nauczania etc.
4. Powstaną regionalne parlamenty o większych kompetencjach, oraz regionalne rządy, z ministerstwami i premierami województw.

Uwagi do tekstu
Niniejsze propozycje są tylko nader pobieżnym szkicem, po bardzo pobieżnej kwerendzie literatury na temat systemów politycznych innych krajów. Przepraszamy za uproszczenia.

Fot. System polityczny w RFNcc wikimedia

By


Readers Comments (0)